Informujemy, że zapisy uczestników do Warszawskiego Programu "Lato w Mieście 2019"

 rozpoczną się 18 kwietnia 2019 r. od godzin 12.00 

przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń dostępnego na stronie internetowej pod adresem:

www.warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl

Informacje o programie Lato w Mieście 2019 dostępne są również na stronie Biura Edukacji

http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/warszawski-program-lato-w-miescie/warszawski-program-lato-w-miescie

 

 

Zasady postępowania rekrutacyjnegooraz harmonogram do Warszawskiego Programu "Lato w Mieście" 2019

Zasady postępowania rekrutacyjnego

do Warszawskiego Programu "Lato w Mieście" 2019

Wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach Warszawskiego Programu "Lato w Mieście" organizowanego w Wakacyjnych Placówkach Edukacyjnych (WPE) w roku szkolnym 2018/2019 jest prowadzony zgodnie z art. 92a - 92t ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452).

Nabór dzieci i młodzieży do Warszawskiego Programu "Lato w Mieście" 2019 jest prowadzony na podstawiezarządzenia nr 924/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie Warszawskiego Programu Lato/Zima w Mieście oraz według zasad zapisanych poniżej uzgodnionych z koordynatorami Warszawskiego Programu "Lato/Zima w Mieście", w tym koordynatorami operacyjnymi i dzielnicowymi.

1.       Rekrutacja uczniów warszawskich szkół oraz uczniów mających stałe miejsce zamieszkania w Warszawie w roku szkolnym 2018/2019 do Programu "Lato w Mieście" 2019 organizowanego w Wakacyjnych Placówkach Edukacyjnych prowadzona jest przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń.

2.       Terminy rekrutacji zostały określone w harmonogramie dla kandydata, który dostępny jest na stronach internetowych dzielnic oraz szkół będących organizatorem Wakacyjnych Placówek Edukacyjnych, a także w serwisie Biura Edukacji pod adresem: www.edukacja.warszawa.pl

3.       Listę Wakacyjnych Placówkach Edukacyjnych przekazuje koordynator dzielnicowy. 

4.       Rodzice / Opiekunowie prawni kandydata zapisują dziecko na tygodniowe turnusy wakacyjne (od poniedziałku do piątku), które organizowane są w terminie od 24 czerwca do 30 sierpnia 2019 r. W każdym turnusie można wskazać dowolną liczbę Wakacyjnych Placówkach Edukacyjnych, w których organizowany jest Program "Lato w Mieście" 2019.

5.       Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w oparciu o zgłoszenie - rejestrację
w
elektronicznym systemie zgłoszeń pod adresem: warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl
w terminie określonym w harmonogramie tj. od 18 kwietnia br. od godziny 12.00 do 30 kwietnia br. do godziny 12.00.

6.       Rodzice / Opiekunowie prawni kandydata mogą zarejestrować dziecko tylko jeden raz używając numeru PESEL jako loginu oraz unikalnego hasła ustanowionego przez zgłaszającego. W przypadku braku numeru PESEL rodzice / opiekunowie prawni kandydata udają się do wakacyjnej placówki edukacyjnej w celu uzyskania identyfikatora - loginu, który umożliwi zarejestrowanie dziecka w elektronicznym systemie zgłoszeń. Wielokrotne zalogowanie tego samego kandydata przy użyciu różnych loginów jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o przyjęcie do Programu "Lato w Mieście" 2019.

7.       Zgłoszenie do danej edycji Programu w elektronicznym systemie zgłoszeń wymaga każdorazowo założenia konta. Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych dane osobowe kandydatów mogą być przetwarzane tylko w określonym celu i zakresie, czyli zapisu do wybranej wakacyjnej placówki edukacyjnej w określonym terminie.

8.       W przypadku braku możliwości przyjęcia wszystkich kandydatów w danym WPE stosowane będą kryteria przyjęcia:

- uczeń uczęszczający w trakcie roku szkolnego do szkoły będącej wakacyjną placówką edukacyjną;

- uczeń uczęszczający w trakcie roku szkolnego do szkoły na terenie dzielnicy;

- rodzeństwo - poprzez rodzeństwo należy rozumieć ucznia klas I - VIII szkoły podstawowej, oddziału gimnazjalnego lub szkoły ponadpodstawowej, który ubiega się
o przyjęcie do wakacyjnej placówki edukacyjnej w tym samym terminie.

9.       Rodzice / Opiekunowie prawni uczniów warszawskich szkół specjalnych ubiegający się
o przyjęcie do Programu "Lato w Mieście" 2019 zgłaszają się do szkół specjalnych, które w roku szkolnym 2018/2019 organizują Program.

10.   Informację o zakwalifikowaniu:

- otrzymuje rodzic/ opiekun prawny kandydata na adres mailowy podany w zgłoszeniu,

- można uzyskać w elektronicznym systemie zgłoszeń po zalogowaniu się pod adresem: warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl;

w terminie określonym harmonogramem tj. 6 maja br. od godziny 16.00.

11.   Rodzice/opiekunowie prawni uczniów zakwalifikowanych do Programu, składają kartę kwalifikacyjną oraz dokonują opłat za posiłki/dostarczają zaświadczenia o zwolnieniu
z opłat z macierzystej szkoły zgodnie z Regulaminem Wakacyjnej Placówki Edukacyjnej w terminie określonym harmonogramem tj. od 7 maja br. od godziny 8.00 do 16 maja br. do godziny 16.00.

12.   Brak złożenia wymienionych dokumentów w terminie określonym harmonogramem tj. od 7 maja br. od godziny 8.00 do 16 maja br. do godziny 16.00, oznacza rezygnację z miejsca w wakacyjnej placówce edukacyjnej, do której kandydat został zakwalifikowany.

13.   Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do Programu "Lato w Mieście" 2019 podejmuje organizator wypoczynku.

14.   Po ogłoszeniu wyników naboru rozpoczynają się zapisy uzupełniające, szczegóły poniżej.

15.   Po ogłoszeniu wyników naboru uzupełniającego rozpoczynają się zapisy na wolne miejsca, szczegóły poniżej.

16.   O rezygnacji z udziału w Programie "Lato w Mieście" 2019 rodzice/opiekunowie prawni kandydata/uczestnika informują kierownika wypoczynku w formie pisemnej, w tym mailowej używając danych kontaktowych odpowiedniego punktu. 

17.   Jako rezygnacja z udziału w Programie "Lato w Mieście" 2019 rozumiana jest też  trzydniowa nieusprawiedliwiona nieobecność uczestnika w wakacyjnej placówce edukacyjnej. Nieobecność można zgłaszać używając danych kontaktowych odpowiedniego punktu.

18.   Rodzice / Opiekunowie prawni uczestników w celu zwrotu opłat za żywienie mają obowiązek zgłaszania nieobecności dziecka najpóźniej do godz. 8.30 w dniu jej wystąpienia. Nieobecność można zgłaszać używając danych kontaktowych odpowiedniego punktu.

19.   W uzasadnionych przypadkach organizator wypoczynku może podjąć decyzję o braku możliwości kontynuowania udziału w Programie "Lato w Mieście" 2019 uczestnika, którego rodzice/opiekunowie prawni nie podali pełnych informacji w karcie kwalifikacyjnej oraz uczestnik i/lub jego rodzice/opiekunowie prawni nie przestrzegają regulaminu wakacyjnej placówki edukacyjnej.

20.   Informacja o zapisach jest podana do wiadomości publicznej poprzez stronę internetową Wakacyjnej Placówki Edukacyjnej oraz zamieszczenie jej w szkołach i w serwisach dzielnic i Biura Edukacji pod adresem: edukacja.warszawa.pl

 

Harmonogram zapisów do Programu "Lato w Mieście" 2019

 

Data Etap zapisów/czynności kandydata
od do
18 kwietnia
godzina 12.00
30 kwietnia
godzina 12.00
Rejestracja (logowanie się) w systemie kandydatów
6 maja
godzina 16.00
Informacja o kandydatach zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych
6 maja
godzina 16.00
16 maja
godzina 10.00
Pobranie z systemu karty kwalifikacyjnej do każdej szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany
Dokonanie opłaty za żywienie
7 maja
godzina 8.00
16 maja
godzina 16.00
Potwierdzanie woli udziału w Programie Lato w Mieście 2019, w każdej szkole podstawowej, do której kandydat został zakwalifikowany poprzez złożenie:
- karty kwalifikacyjnej
- potwierdzenia opłaty za żywienie lub zaświadczenia o zwolnieniu z opłat
Potwierdzenie woli jest warunkiem udziału w Programie
20 maja
godzina 14.00
Informacja o kandydatach, którzy potwierdzili wolę udziału.
Ostateczną decyzję o przyjęciu do Programu podejmuje organizatora wypoczynku
20 maja
godzina 16.00
Aktualizacja wykazu wolnych miejsc

 

Rekrutacja uzupełniająca

 

1.       Zapisy w ramach rekrutacji uzupełniającej odbywają się:

- tylko do wakacyjnych placówek edukacyjnych dysponujących wolnymi miejscami;

- zgodnie z harmonogramem, według, którego poszczególne etapy trwają od 21 maja do 3 czerwca 2019 r..

2.       Zapisy prowadzone są w taki sam sposób jak poprzedzające je rekrutacja.

3.       Rodzice / Opiekunowie prawni, kandydata, który nie brał udziału we wcześniejszych zapisach, a chcą ubiegać się o przyjęcie dziecka do wakacyjnej placówki edukacyjnej logują się do elektronicznego systemu zgłoszeń, uzupełniają niezbędne dane osobowe
i kontaktowe następnie wybierają wakacyjną placówkę edukacyjną, która dysponuje wolnymi miejscami.

4.       Rodzice / Opiekunowie prawni kandydata, których dziecko brało udział we wcześniejszych zapisach, zostało przyjęte, ale rodzic/opiekun prawny chce ubiegać się
o przyjęcie dziecka do innej wakacyjnej placówki edukacyjnej jest zobowiązany do złożenia pisemnej rezygnacji w wakacyjnej placówce edukacyjnej, w której została złożona karta kwalifikacyjna i potwierdzenie opłaty. Następnie Rodzice / Opiekunowie prawni kandydata logują się i wybierają wakacyjną placówkę edukacyjną, która dysponuje wolnymi miejscami.

5.       Rodzice / Opiekunowie prawni kandydata, który brał udział we wcześniejszych zapisach, został przyjęty na jeden termin, a rodzic/opiekun prawny chce ubiegać się o przyjęcie dziecka do wakacyjnej placówki edukacyjnej na drugi termin to loguje się do systemu
i wybiera WPE, która dysponuje wolnymi miejscami.

6.       Rodzice / Opiekunowie prawni kandydata, który brał udział we wcześniejszych zapisach, został zakwalifikowany, ale rodzice / opiekunowie prawni kandydata nie potwierdził woli, tj. nie złożyli karty kwalifikacyjnej wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty /zaświadczenia o zwolnieniu z opłat w terminie określonym harmonogramem, a chcą ubiegać się o przyjęcie dziecka do wakacyjnej placówki edukacyjnej logują się do elektronicznego systemu zgłoszeń, wybierają wakacyjną placówkę edukacyjną, która dysponuje wolnymi miejscami.

7.       Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do wakacyjnej placówki edukacyjnej
w Programie "Lato w Mieście" 2019 podejmuje organizator wypoczynku.

 

 

Rekrutacja uzupełniająca - harmonogram zapisów

 

 

Data Etap zapisów/czynności kandydata
od do
21 maja
godzina 8.00
23 maja godzina 16.00 Rejestracja (logowanie się) w systemie kandydatów
24 maja
godzina 16.00
Informacja o kandydatach zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych
24 maja
godzina 16.00
29 maja
godzina 10.00
Pobranie z systemu karty kwalifikacyjnej do każdej szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany
Dokonanie opłaty za żywienie
27 maja
godzina 8.00
29 maja
godzina 16.00
Potwierdzanie woli udziału w Programie Lato w Mieście 2019, w każdej szkole podstawowej, do której kandydat został zakwalifikowany poprzez złożenie:
- karty kwalifikacyjnej
- potwierdzenia opłaty za żywienie lub zaświadczenia o zwolnieniu z opłat
Potwierdzenie woli jest warunkiem udziału w Programie
3 czerwca
godzina 14.00
Informacja o kandydatach, którzy potwierdzili wolę udziału.
Ostateczną decyzję o przyjęciu do Programu podejmuje organizator wypoczynku
3 czerwca
godzina 16.00
Aktualizacja wykazu wolnych miejsc

 

 

Rekrutacja na wolne miejsca

 

 

1.       Zapisy w ramach rekrutacji na wolne miejsca odbywają się:

- tylko do wakacyjnych placówek edukacyjnych dysponujących miejscami;

- zgodnie z harmonogramem; tj. trwają od 4 czerwca 2019 r. od godziny 14.00 do czasu zakończenia Programu "Lato w Mieście" 2019.

- na podstawie zgłoszenia - wypełnionej przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata karty kwalifikacyjnej, którą można pobrać ze strony elektronicznego systemu zgłoszeń znajdującego się pod adresem: warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl lub otrzymać
w wakacyjnej placówce edukacyjnej.

2.       Rodzice / Opiekunowie prawni kandydata, który nie brał udziału we wcześniejszych zapisach, a chcą ubiegać się o przyjęcie dziecka do wakacyjnej placówki edukacyjnej zgłaszają się do WPE, która dysponuje wolnymi miejscami z uzupełnioną i podpisaną kartą kwalifikacyjną. Dokonują opłaty zgodnie z informacją uzyskaną w wakacyjnej placówce edukacyjnej lub składają zaświadczenie o zwolnieniu z opłat. O przyjęciu decyduje organizator wypoczynku.

3.       Rodzice / Opiekunowie prawni kandydata, który brał udział we wcześniejszych zapisach, został przyjęty, a rodzice / opiekunowie prawni kandydata chcą ubiegać się o przyjęcie dziecka do innej wakacyjnej placówki edukacyjnej są zobowiązani do złożenia pisemnej rezygnacji w wakacyjnej placówce edukacyjnej, w której została złożona karta kwalifikacyjna i potwierdzenie opłaty. Następnie rodzice / opiekunowie prawni kandydata zgłaszają się do wakacyjnej placówki edukacyjnej, która dysponuje wolnymi miejscami
z uzupełnioną i podpisaną kartą kwalifikacyjną. Dokonują opłaty zgodnie z informacją uzyskaną w wakacyjnej placówce edukacyjnej lub składają zaświadczenie o zwolnieniu
z opłat. O przyjęciu decyduje organizator wypoczynku.

4.       Rodzice / Opiekunowie prawni kandydata, który brał udział we wcześniejszych zapisach i nie został przyjęty, a rodzice / opiekunowie prawni kandydata chcą ubiegać się
o przyjęcie dziecka do innej wakacyjnej placówki edukacyjnej zgłaszają się do wakacyjnej placówki edukacyjnej, która dysponuje wolnymi miejscami, z uzupełnioną
i podpisaną kartą kwalifikacyjną. Dokonują opłaty zgodnie z informacją uzyskaną
w wakacyjnej placówce edukacyjnej lub składają zaświadczenie o zwolnieniu z opłat.
O przyjęciu decyduje organizator wypoczynku.

5.       Rodzice / Opiekunowie prawni kandydata, który brał udział we wcześniejszych zapisach, został zakwalifikowany, ale rodzice / opiekunowie prawni kandydata nie potwierdzili woli, tj. nie złożyli karty kwalifikacyjnej wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty/zaświadczenia o zwolnieniu z opłat w terminie określonym harmonogramem,
a chcą ubiegać się o przyjęcie dziecka do wakacyjnej placówki edukacyjnej zgłaszają się do wakacyjnej placówki edukacyjnej, która dysponuje wolnymi miejscami z uzupełnioną
i podpisaną kartą kwalifikacyjną. Dokonują opłaty zgodnie z informacją uzyskaną
w wakacyjnej placówce edukacyjnej  lub składają zaświadczenie o zwolnieniu z opłat.
O przyjęciu decyduje organizator wypoczynku.

 

 

Zapisy na wolne miejsca - harmonogram

 

 

 

4 czerwca
godzina 14.00
31 sierpnia
godzina 16.00
Zapisy na wolne miejsca
Rodzic/opiekun prawny zgłasza chęć udziału dziecka w Programie w szkole dysponującej wolnymi miejscami.
Decyzję o przyjęciu do Programu podejmuje organizator wypoczynku

. 

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że program „Lato w Mieście 2019

będzie realizowany w dniach: 24.06.2019 – 30.08.2019 r.

w 14 wakacyjnych placówkach edukacyjnych,

zlokalizowanych w niżej wymienionych szkołach podstawowych.

 

 

 

 

Wakacyjne Placówki Edukacyjne


czynne od poniedziałku do piątku


w dniach
od 24.06.2019 – 30.08.2019 r., godz. 07:00 – 17:00

 

 

Program "Lato w Mieście 2019"

I turnus
24.06. - 12.07.2019
(3 tygodnie)

Lp.

Nazwa placówki

Adres

Telefon

1

Szkoła Podstawowa nr 303

ul. Koncertowa 4

22 641 26 98

2

Szkoła Podstawowa nr 318

ul. Teligi 3

22 641 52 38

3

Szkoła Podstawowa nr 323

ul. Warchałowskiego 4

22 643 25 05

4

Szkoła Podstawowa nr 340

ul. Lokajskiego 3

22 546 61 20

II turnus
15.07. - 26.07.2019
(2 tygodnie)

Lp.

Nazwa placówki

Adres

Telefon

1

Szkoła Podstawowa nr 313

ul. Cybisa 1

22 641 26 77

2

Szkoła Podstawowa nr 343

ul. Kopcińskiego 7

22 643 84 54

3

Szkoła Podstawowa nr 384

ul. Kajakowa 10

22 644 84 61

III turnus
29.07. - 9.08.2019
(2 tygodnie)

Lp.

Nazwa placówki

adres

Telefon

1

Szkoła Podstawowa nr 96

ul. Sarabandy 16/22

22 644 85 87

2

Szkoła Podstawowa nr 319

ul. Związku Walki Młodych 10.

22 643 45 14

3

Szkoła Podstawowa nr 336

ul. Małcużyńskiego 4

22 859 17 20

IV turnus
12.08. - 30.08.2019
(3 tygodnie)

Lp.

Nazwa placówki

Adres

Telefon

1

Szkoła Podstawowa nr 16

ul. Wilczy Dół 4

22 649 66 02

2

Szkoła Podstawowa nr 81

ul. Puszczyka 6

22 643 60 26

3

Szkoła Podstawowa nr 100

ul. Taneczna 54/58

22 643 33 03

4

Szkoła Podstawowa nr 310

ul. Hawajska 7

22 641 24 88

W późniejszym terminiena stroniewww.ursynow.pl w zakładce Lato w Mieście
na Ursynowie zostanie przedstawiony harmonogram zapisów na program oraz oferta punktów specjalistycznych (w tym program Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji oraz ursynowskich instytucji), prowadzących w trakcie programu „Lato w Mieście” zajęcia: kulturalne, artystyczne i sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży w różnym wieku. Propozycje te będą skierowane zarówno do grup zorganizowanych z wakacyjnych placówek edukacyjnych jak i indywidualnych uczestników.

Dodatkowe informacje na temat programu:

Joanna Szrejner – Wydział Oświaty i Wychowania -  koordynator dzielnicowy
tel. 22 443 73 97
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


Piotr Nietz – Wydział Sportu i Rekreacji -  zastępca koordynatora dzielnicowego
tel. 22 443 72 78

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

   
© Szkoła Podstawowa nr 310 im. Michała Byliny